Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download
Kancelaria Radcy Prawnego Ewy Prejs

Formy współpracy

Kancelaria proponuje współpracę w różnych formach dostosowanych do potrzeb Klienta. Oferta Kancelarii obejmuje zarówno udzielanie jednostkowych konsultacji prawnych oraz sporządzanie pism w postępowaniu administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, jak i stałą współpracę z Klientem.

Stała współpraca w zakresie bieżącej obsługi doradczej polega na bieżących konsultacjach Klientów Kancelarii, co pozwala również na lepsze poznanie ich potrzeb oraz specyfiki działalności. Skraca to procedury wdrażania proponowanych rozwiązań oraz wpływa pozytywnie na ich trafność i efektywność.

Wynagrodzenie

Forma współpracy oraz specyfika wykonywanej usługi decyduje o sposobie rozliczeń z Klientem. W sprawach, które pozwalają na określenie czasu pracy przed przyjęciem zlecenia Kancelaria proponuje wynagrodzenie ryczałtowe. W przypadku stałej współpracy wynagrodzenie najczęściej ustalane jest w formie miesięcznego ryczałtu. W pozostałych sprawach wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego na wykonanie zlecenia. W przypadku projektów wymagających znacznego zaangażowania czasowego Kancelarii, możliwe jest dokonanie oszacowania wysokości wynagrodzenia przed rozpoczęciem pracy nad danym projektem (ustalony budżet).

Kancelaria niezwłocznie informuje Klienta o wszystkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na jego sytuację prawną i przedstawia warianty kolejnych działań procesowych oraz związane z nimi nakłady pracy i koszty, które wynikają z obowiązujących przepisów, w szczególności koszty wpisów sądowych i opłat skarbowych.

W przypadku większych projektów, w zależności od ustaleń, Kancelaria pobiera jedynie minimalne wynagrodzenie stałe za świadczone usługi, zasadnicze jej wynagrodzenie uzależnione jest natomiast od sukcesu przedsięwzięcia. Możliwe jest w szczególności ustalenie części wynagrodzenia w wysokości % przedmiotu sporu.

Faktury

W przypadku stałej współpracy faktury wystawiane są co do zasady za miesięczne okresy rozliczeniowe. W przypadku jednostkowych konsultacji, opiinii, sporządzania pism - faktury są wystawiane po wykonaniu usługi.

Schemat współpracy

W celu zapewnienia przejrzystości w zakresie rozliczeń oraz usprawnienia współpracy Kancelaria realizuje usługi według nastepującego schematu:

I etap: przyjęcie zapytania/zlecenia, wstępna merytoryczna jego weryfikacja oraz przedstawienie proponowanej ceny za usługę,

II etap: w przypadku akceptacji ceny, zawarcie umowy z Klientem oraz - gdy jest to niezbędne dla realizaji usługi - odebranie pełnomocnictwa do działania,

III etap: realizacja usługi oraz przedstawienie i wydanie jej rezultatów Klientowi,

IV etap: rozliczenie z Klientem. W przypadku usług reprezentacji przed sądami i organami, rozliczenie z Klientem następuje etapami tj. za reprezentację w danej instancji. W sprawach wymagających znacznego zaangażowania czasowego Kancelaria pobiera zaliczki.