torun1

Zasady współpracy

Formy współpracy

Kancelaria proponuje współpracę w różnych formach dostosowanych do potrzeb Klienta. Oferta Kancelarii obejmuje zarówno udzielanie jednostkowych konsultacji prawnych oraz sporządzanie pism w postępowaniu administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, jak i stałą współpracę z Klientem.

Stała współpraca w zakresie bieżącej obsługi doradczej polega na bieżących konsultacjach Klientów Kancelarii, co pozwala również na lepsze poznanie ich potrzeb oraz specyfiki działalności. Skraca to procedury wdrażania proponowanych rozwiązań oraz wpływa pozytywnie na ich trafność i efektywność.

Wynagrodzenie

Forma współpracy oraz specyfika wykonywanej usługi decyduje o sposobie rozliczeń z Klientem. W sprawach, które pozwalają na określenie czasu pracy przed przyjęciem zlecenia Kancelaria proponuje wynagrodzenie ryczałtowe. W przypadku stałej współpracy wynagrodzenie najczęściej ustalane jest w formie miesięcznego ryczałtu. W pozostałych sprawach wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego na wykonanie zlecenia. W przypadku projektów wymagających znacznego zaangażowania czasowego Kancelarii, możliwe jest dokonanie oszacowania wysokości wynagrodzenia przed rozpoczęciem pracy nad danym projektem (ustalony budżet).

Kancelaria niezwłocznie informuje Klienta o wszystkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na jego sytuację prawną i przedstawia warianty kolejnych działań procesowych oraz związane z nimi nakłady pracy i koszty, które wynikają z obowiązujących przepisów, w szczególności koszty wpisów sądowych i opłat skarbowych.

W przypadku większych projektów, w zależności od ustaleń, Kancelaria pobiera jedynie minimalne wynagrodzenie stałe za świadczone usługi, zasadnicze jej wynagrodzenie uzależnione jest natomiast od sukcesu przedsięwzięcia. Możliwe jest w szczególności ustalenie części wynagrodzenia w wysokości % przedmiotu sporu.

Faktury

W przypadku stałej współpracy faktury wystawiane są co do zasady za miesięczne okresy rozliczeniowe. W przypadku jednostkowych konsultacji, opiinii, sporządzania pism - faktury są wystawiane po wykonaniu usługi.

Schemat współpracy

W celu zapewnienia przejrzystości w zakresie rozliczeń oraz usprawnienia współpracy Kancelaria realizuje usługi według nastepującego schematu:

I etap: przyjęcie zapytania/zlecenia, wstępna merytoryczna jego weryfikacja oraz przedstawienie proponowanej ceny za usługę,

II etap: w przypadku akceptacji ceny, zawarcie umowy z Klientem oraz - gdy jest to niezbędne dla realizaji usługi - odebranie pełnomocnictwa do działania,

III etap: realizacja usługi oraz przedstawienie i wydanie jej rezultatów Klientowi,

IV etap: rozliczenie z Klientem. W przypadku usług reprezentacji przed sądami i organami, rozliczenie z Klientem następuje etapami tj. za reprezentację w danej instancji. W sprawach wymagających znacznego zaangażowania czasowego Kancelaria pobiera zaliczki.

 

RocketTheme Joomla Templates

Due diligence (audyt podatkowy)

W celu ustalenia zagrożeń i obszarów ryzyka w zakresie podatków oraz identyfikacji ewentualnych oszczędności podatkowych Kancelaria dokonuje audytów podatkowych (due diligence).Pozwala to na wykrycie ewentualnych nieprawidłowości przed kontrolą podatkową czy skarbową.

Opinie, strategie obrony i pisma

Kancelaria reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych. Sporządza również opinie prawne dotyczące wykładni przepisów prawa podatkowego, w szczególności prawa podatkowego Wspólnoty Europejskiej oraz międzynarodowego prawa podatkowego.

Odwołania, skargi, kasacje

Kancelaria nie tylko zajmuje się sporządzaniem opinii i dokumentów prawnych oraz ich weryfikacją z punktu widzenia prawa podatkowego, ale także sporządzaniem odwołań, skarg, skarg kasacyjnych czy skarg konstytucyjnych, w tym w sprawach związanych z daninami publicznymi.

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
Ewy Prejs


ul. Wybickiego 72/6
87-100 Toruń

tel. +48 56 655 22 86
faks: +48 56 655 29 31