torun2 

Premia pieniężna stanowi rabat w podatku od towarów i usług

W dniu 25 czerwca 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie o sygn. I FPS 2/12 podjął uchwałę w przedmiocie wykładni przepisów o podatku od towarów i usług następującej treści:

Wypłata kontrahentowi bonusu warunkowego (premii pieniężnej) z tytułu osiągnięcia określonej wielkości sprzedaży lub terminowości regulowania należności stanowi rabat w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zmniejszający podstawę opodatkowania.

Przedawnienie zobowiązania podatkowego po wszczęciu postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe

W dniu 17 lipca 2012 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące zawieszenia terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku ze wszczęciem postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe. Termin przedawnienia zobowiązań podatkowych wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Jedną z przyczyn zawieszenia biegu tego terminu jest, w myśl art. 70 § 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 58 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.Skutek ten następuje z mocy prawa z chwilą wydania postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia w sprawie (in rem), o którym podatnik nie jest informowany.W związku z tym nie wie on o zaistnieniu przesłanki zawieszenia biegu przedawnienia, a w konsekwencji i o tym, ze jego zobowiązanie podatkowe nie wygasło. O tym, że toczy się przeciwko podatnikowi postępowanie karne skarbowe, podatnik dowiaduje się najczęściej dopiero z chwilą wydania postanowienia o przedstawieniu mu zarzutów (w fazie postępowania in personam).

Zdaniem Trybunału art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej, w zakresie, w jakim wywołuje skutek w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z wszczęciem postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, o którym to postępowaniu podatnik nie został poinformowany najpóźniej z upływem 5-letniego terminu przedawnienia, o którym mowa w art. 70 § 1 ordynacji podatkowej, narusza zasadę ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, gdyż o zmianie swojej sytuacji faktycznej i prawnej podatnik dowiaduje się po tym, jak ta zmiana już nastąpiła. Zasada ochrony zaufania obywatela do państwa i prawa wymaga zaś, by podatnik nie tkwił w stanie niepewności przez bliżej nieokreślony czas.

Z powyższych względów Trybunał Konstytucyjny orzekł, że w zakresie, w jakim wywołuje skutek w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z wszczęciem postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym to postępowaniu podatnik nie został poinformowany najpóźniej z upływem terminu wskazanego w art. 70 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, jest niezgodny z zasadą ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa wynikającą z art. 2 konstytucji.

Z uwagi na przesłankę funkcjonalną, jaką musi spełniać pytanie prawne, przedmiotem kontroli Trybunału mógł być wyłącznie przepis, który pytający sąd zastosuje w sprawie, w związku z którą sformułował pytanie prawne. Dlatego też wydany w dniu 17 lipca br. wyrok dotyczy art. 70 § 6 pkt 1 ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2003 r. do 31 sierpnia 2005 r., nadanym ustawą z 12 września 2002 r. Zakwestionowany przepis w obecnie obowiązującym brzmieniu również zawiera normę uznaną za niekonstytucyjną, co skutkuje koniecznością nowelizacji art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej.

Zaliczenie straty z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów

W dniu 21 czerwca 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie o sygn. I FPS 3/11 podjął uchwałę w przedmiocie wykładni przepisów ustaw o podatku dochodowym następującej treści:

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów straty z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności na podstawie art. 22 ust. 1 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, ze zm.) albo na podstawie art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zm.) następuje przy uwzględnieniu wartości wierzytelności z należnym podatkiem od towarów i usług.

Wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty

W dniu 25 czerwca 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie o sygn. I FPS 3/12 podjął uchwałę w przedmiocie wykładni przepisów o podatku od towarów i usług następującej treści:

1) W świetle art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2010 r. warunek „wywozu towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty" jest spełniony nie tylko wtedy, gdy procedura wywozu towarów, o której mowa w art. 161 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, rozpocznie się poprzez zgłoszenie do wywozu złożone w urzędzie celnym położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2) Dla zastosowania przez podatnika stawki 0% w Polsce z tytułu eksportu towaru konieczne jest, aby miejscem dostawy tej czynności była Polska, co wymaga wykazania, że wywóz tego towaru poza obszar Unii Europejskiej następuje – stosownie do art. 22 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u. – w ramach transportu, który rozpoczął się na terytorium Polski, w wykonaniu czynności określonej w art. 7 ustawy. Zgłoszenie towaru do procedury wywozu towarów, o której mowa w art. 161 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, w krajowym urzędzie celnym należy traktować jako niewątpliwy dowód rozpoczęcia takiego transportu na terytorium Polski, niemający jednak charakteru wyłącznego.

Opodatkowanie garaży w podatku od nieruchomości

W dniu 27 lutego 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie o sygn. II FPS 4/11 podjął uchwałę w przedmiocie opodatkowania podatkiem od nieruchomości garaży stanowiących przedmiot odrębnej własności, usytuowanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, o następującej treści:

"W świetle art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) garaż stanowiący przedmiot odrębnej własności, usytuowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawki podatku przewidzianej w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e) tej ustawy".

Oznacza to, że garaż stanowiący przedmiot odrębnej własności, mimio że usytułowany w bydynku mieszkalnym podlega opodatkowaniu według stawek właściwych dla tzw. budynków lub ich części pozostałych, a nie budynków mieszkalnych.

RocketTheme Joomla Templates

Due diligence (audyt podatkowy)

W celu ustalenia zagrożeń i obszarów ryzyka w zakresie podatków oraz identyfikacji ewentualnych oszczędności podatkowych Kancelaria dokonuje audytów podatkowych (due diligence).Pozwala to na wykrycie ewentualnych nieprawidłowości przed kontrolą podatkową czy skarbową.

Opinie, strategie obrony i pisma

Kancelaria reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych. Sporządza również opinie prawne dotyczące wykładni przepisów prawa podatkowego, w szczególności prawa podatkowego Wspólnoty Europejskiej oraz międzynarodowego prawa podatkowego.

Odwołania, skargi, kasacje

Kancelaria nie tylko zajmuje się sporządzaniem opinii i dokumentów prawnych oraz ich weryfikacją z punktu widzenia prawa podatkowego, ale także sporządzaniem odwołań, skarg, skarg kasacyjnych czy skarg konstytucyjnych, w tym w sprawach związanych z daninami publicznymi.

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
Ewy Prejs


ul. Wybickiego 72/6
87-100 Toruń

tel. +48 56 655 22 86
faks: +48 56 655 29 31